Privacy statement

Janssen uitvaartverzorging, gevestigd aan Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://janssenuitvaart.nl
Janssen uitvaartverzorging, Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen tel 077-3078642

HJG Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Janssen uitvaartverzorging
Hij is te bereiken via info@janssenuitvaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Janssen uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  gegevens overledene en de opdrachtgever

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • schouwarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Janssen uitvaartverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Janssen uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie/dankkaartjes te kunnen regelen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Janssen uitvaartverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Janssen uitvaartverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen  hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Janssen uitvaartverzorging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Janssen uitvaartverzorging bewaart de gegevens rondom een uitvaart langer dan 7 jaar omdat ook na die tijd nabestaanden te kunnen informeren over de gemaakte keuzes bij die uitvaart.

Delen van persoonsgegevens met derden
Janssen uitvaartverzorging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij verstrekken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor derden om hun diensten en leveringen goed uit te voeren. (bijvoorbeeld een BSN nummer wordt niet
gedeeld met een bloemist.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Janssen uitvaartverzorging blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt Janssen uitvaartverzorging uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Lijst van derden zijn:

 • Nederlandse gemeenten: voor het doen van aangifte overlijden en opgeven contactpersoon in wiens naam wij deze aangifte overlijden verzorgen.
 • Nederlandse algemene en bijzondere begraafplaatsen: opgave van rechthebbende op een graf/
 • Nederlandse Crematoria: opgave van de opdrachtgever van crematie en beslissingsbevoegde om de bestemming van de as te bepalen.
 • Uitvaartondernemingen en overheidsinstanties buiten Nederland bij een overlijden buiten Nederland of niet-Nederlanders noodzakelijk voor repatriëring stoffelijk overschot.
 • Kerkgenootschappen voor het maken van afspraken omtrent uitvaarten Leveranciers van grafmonumenten aan wie wij namens opdrachtgever van een uitvaart de opdracht verstrekken tot verwijderen van een grafmonument cq. leveren hiervan.
 • Uitvaartsprekers, muzikanten, bloemisten, cateringbedrijven en aanverwante bedrijven die worden ingeschakeld om een uitvaart vorm te geven.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Janssen uitvaartverzorging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
  die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janssen uitvaartverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janssenuitvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Janssen uitvaartverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Janssen uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@janssenuitvaart.nl

UW VERTROUWDE UITVAARTVERZORGER VOOR PEEL EN MAAS

NEEM CONTACT OP